Håll igen på gasen när den nya stadsdelen byggs upp

Kommunstyrelseordförande Johan Söderberg (S) och vice styrelseordförande Christer Sundqvist (M), Katrineholm. Presenterar planerna för det nya Triangelområdet.

Kommunstyrelseordförande Johan Söderberg (S) och vice styrelseordförande Christer Sundqvist (M), Katrineholm. Presenterar planerna för det nya Triangelområdet.

Foto: Andreas Johansson-Lindhe

Ledare2024-06-13 18:57
Detta är en ledare. Katrineholms-Kurirens ledarredaktion är oberoende liberal.

I praktiken ska Katrineholm bli med ny stadsdel. I alla fall om den politiska majoriteten, bestående av S och M, får sin vilja igenom.

Än så länge är planerna för Triangelområdet i ett mycket tidigt skede. När visionen för stadsdelen presenterades för Katrineholms-Kuriren, däribland denna ledarredaktion, var det med breda penslar tjänstemännen och kommunstyrelseordförande Johan Söderberg (S) och vice ordförande Christer Sundqvist (M) målade bilden av det framtida området.  

De ambitioner som än så länge presenterats om stadsdelen verkar i huvudsak lovande och rimliga. Flytten av resecentrum är sedan bygget av huset på Stortorget nödvändig. Förslaget att förtäta stadens centrala delar, och då i nära anslutning till Köpmangatan, med olika boendeformer och av olika höjd kan det inte bara motverka segregation och ge en omväxlande vy – utan också ge centrumhandeln en skjuts. Fler människor i staden som rör sig längs med handelsstråk genererar både pengar och annan lokal samhällsnytta.

undefined
Så kan nya Triangelområdet i Katrineholms centrum se ut i framtiden.

Värt att nämna: Planer av denna omfattning har långa ledtider. När, eller om, det första spadtaget tas är det inte ens säkert att det politikerna vill belysa idag är kvar av ursprungsidén. Stortorgets hus, som nu byggs, är i flera delar annorlunda än den först föreslagna guldbyggnaden "Klädd till fest".

Och även om mycket kan hända mellan idé och genomförande så kan de som oroat sig för att Fabriksgatan förbi resecentrum skulle stängas för biltrafik lugna sig. Några sådana planer finns inte i det förslag som nu läggs fram.

Dock kan bilisterna behöva maka på sig lite för cyklister och gångtrafikanter om vägarna smalnas av något. Inte heller verkar bilförare kunna förvänta sig långa dagar av gratisparkeringar – utan förflyttas till ett sorts parkerings- eller mobilitetshus. 

Att värdefull mark i centrala delar av staden hela dagar ockuperas av enbart stora privatfordon är slöseri. Antal platser, eventuella avgifter och var parkeringshuset placeras kan givetvis diskuteras – men själva inriktningen är lovvärd. Sådana avvägningar, mellan olika transportsätt, är inte alltid enkla och raka. 

undefined
Så kan nya Triangelområdet i Katrineholms centrum se ut i framtiden.

Förslaget på det nya Triangelområdet har dock en stor utmaning: På senare år har Katrineholms befolkningstillväxt varit nära noll eller minus. Att då föreslå nybyggnation av några hundra nya bostäder på Triangelområdet, samtidigt som det idag finns ett par hundra lägenheter tomma i kommunen, verkar inte helt begripligt. Särskilt om man kikar i Statistiska Centralbyråns senaste befolkningsframskrivningar. Där finns en tabell som visar hur Katrineholms kommun växer med bara 100 personer till 2040.

Det finns givetvis faktorer som kan förändra bilden av denna framtid. Inte minst kan politisk vilja och hårt arbete göra Katrineholm intressantare för både företag och människor än vad det är idag. Lyckas man hitta en välfungerande växelverkan mellan företagsetableringar och inflyttning av barnfamiljer till Katrineholm kan minus bytas mot plus. Men det är en svår balansgång som kräver mer av finlir – det är inte bara att tuta och köra.

Den politiska majoriteten, med Johan Söderberg (S) och Christer Sundqvist (M) i spetsen, är i mångt och mycket rätt ute vad gäller utvecklingen av Triangelområdet. Men de har skäl att lätta något på gaspedalen.

P.S. I omarbetandet av Triangelområdets detaljplaner bör katrineholmarna ta de chanser att påverka som de erbjuds och uppmuntras till.