Kommuner kan lära av småföretagarna

9 september 2019 17:00

Vi tar det positiva först: Sjuktalen bland Strängnäs kommunanställda sjunker. Från att förra året ha haft ett sjuktal på 9,7 procent, vilket gjorde Strängnäs kommunanställda till de mest sjukskrivna i landet, ligger de hittills i år på 8,7 procent.

På den negativa sidan finns att kommunrevisorerna låtit revisionsföretaget KPMG granska kommunstyrelsens arbetsmiljöarbete, och det är ingen rolig läsning. De skriver att det finns allvarliga brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet och att kommunstyrelsen inte har en tillfredsställande styrning och uppföljning. Vidare menar de att det inte kan uteslutas att bristerna kan ha påverkat nivån på sjukfrånvaron.

Det är ett rimligt antagande. Studier visar att risken för sjukskrivning blir mindre om kommunikationen på arbetsplatsen är tydlig, den anställde känner ett tydligt stöd från sina chefer och man upplever att belöningen inte är för liten i förhållande till arbetsinsatsen.

Här har större organisationer, som kommuner, regioner, staten och företag med många anställda, en hel del att lära av mindre företag.

2018 visade en analys från Försäkringskassan att den offentliga sektorn visserligen har högre sjukfrånvaro än den privata. Men om man tar hänsyn till arbetsplatsens storlek samt personalsammansättning, som kön och yrke, där kvinnor är mer sjukskrivna än män och så kallade kontaktyrken har högre sjukskrivningstal än snittet, jämnar siffrorna ut sig.

Tyvärr är kunskaperna om varför mindre företag har lägre sjukfrånvaro begränsade. Men en teori är att arbetsrelationerna är mer opersonliga på större arbetsplatser, oavsett om de är privata eller offentliga, vilket försvagar de anställdas arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation. Lägg till att det är den psykiska ohälsan som ökar och att vi vet att en dålig fysisk och psykosocial arbetsmiljö ökar risken för sjukfrånvaro.

Därför är inte huvudfrågan varför så många blir sjukskrivna i den offentliga sektorn. Frågan är varför fler håller sig friska hos småföretagarna och hur större arbetsgivare kan organisera arbetsplatsen för att skapa samma känsla.

Signerat

SusanneNyström
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!