Utvecklingsarbetet fortsätter

Vård- och omsorgsförvaltningen är positiv till alla synpunkter som kan utveckla och förbättra verksamheterna.

25 januari 2018 15:20

Alla vård och omsorgsförvaltningens medarbetare ska arbete utifrån värdegrunden, att alla är lika mycket värda hur olika vi än är. Vi ska visa varandra respekt, öppenhet, tillit och tydlighet. Den rapport om hemtjänsten som lämnades till kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden speglar det som framkom under mötena med de olika grupperna. Respektive enhetschef alternativ vikarierande enhetschef träffade tjänstgörande medarbetare ihop med förvaltningschefen. Kartläggningen av hemtjänsten visar på flera förbättringsområden. En förutsättning för att utveckla verksamheten är att medarbetare är delaktiga att och enhetscheferna driver utvecklingsarbetet tillsammans med verksamhetschefen.

För arbetsledning under kvällar och helger har vård- och omsorgsförvaltningen avtal med Trygghetsjouren i Stockholm. På Trygghetsjouren arbetar erfarna chefer som ger stöd och ledning till medarbetarna under obekväm arbetstid. Vid behov kontaktar Trygghetsjouren förvaltningsledningen.

Vård- och omsorgsförvaltningen har nu och framåt utmaningar att rekrytera utbildade medarbetare till de olika verksamheterna. Heltid som norm erbjuder alla medarbetare att arbeta heltid och det medför att medarbetarna kan behöva arbeta på flera enheter. Heltid som norm kan bidra till att förvaltningen kan ta tillvara på kompetensen och det kräver att vi arbetar annorlunda med schematekniska lösningar jämfört med tidigare. Heltid som norm har medfört att bemanningen har ökat i vård- och omsorgsförvaltningen i linje med de politiska intentionerna.

Susanna Kullman

Tillförordnad förvaltningschef, vård- och omsorgsförvaltningen i Katrineholms kommun

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!