Insändarsvar Med anledning av de insändare som varit den senaste tiden kring vattenskoterkörning i våra sjöar i Katrineholm kommer här förtydliganden kring vad som gäller.

I Katrineholms kommuns sjöar är det förbjudet att köra vattenskoter. I Södermanland är det endast tillåtet att åka vattenskoter i allmän farled och platser som utpekats av länsstyrelsen. Allmän farled finns i Östersjöns skärgårdsområden och i Mälaren och Hjälmaren. Inga andra insjöar och vattendrag i länet är tillåtna för vattenskotrar. Bryter du mot reglerna kan du dömas till böter.

Vattenskoterkörning kan påverka människa, natur och miljö på flera sätt. Du som kör måste se till att ingen skada eller besvär uppstår på miljön eller människors hälsa. Intensiv körning med vattenskoter inom ett begränsat område kan upplevas som mycket störande för de som bor i området eller för andra som vistas i området.

Så här kan vattenskoterkörning påverka miljön:

- Störande buller: Intensiv körning inom ett begränsat område kan ge upphov till höga och oregelbundna ljudnivåer som kan upplevas som mycket störande för människor och djur.

- Risk för olyckor: Den som kör invid badplatser kan riskera att köra på badande.

- Påverkan på växt- och djurliv. I grunda vatten med mjuka bottnar finns risk för skador. Mjukbottnar är näringsrika och mycket viktiga för såväl sjöfågel som fisk.

- Störande för fågellivet: Vattenskoterkörning kan påverka fåglar, till exempel under häckningstiden.

Om du upplever att allmänheten eller naturlivet störs av pågående vattenskotertrafik nära dig är det Polisen du ska vända dig till.