En grönare kommun

Katrineholms kommun ska fortsätta att vara i framkant i miljöarbetet. Under de senaste tre åren har vi klättrat från plats 150 till plats 34 i miljörankingen. Vi har regionens bästa dricksvatten och är Sveriges tredje bästa avfallskommun.

28 juli 2018 15:00

Det arbetet vill vi socialdemokrater fortsätta genom flera olika medvetna satsningar.

Under mandatperioden installerar vi ytterligare solenergi och fortsätter ett framgångsrikt arbete med energibesparing i våra fastigheter. Vid nybyggnation ska vi nå en avsevärt lägre energiförbrukning än Boverkets norm. KFAB kommer att upphandla solceller på Duveholmshallen för egen produktion av energi. Ytan som upphandlas är på 1250 kvm och kommer att leverera 180 000 kilowatt timmar årligen. Planen är att solcellerna ska vara uppe och i bruk våren 2019.

Kommunala fordon konverteras till klimatsmarta alternativ. Vi tillvaratar matavfall och slam som omvandlas till biogas i vår egen biogasmack. Matsvinnet i de kommunala köken ska minska ytterligare genom digitalisering av specialkostintyg och frånvarorapportering.

Vi ska förbättra möjligheterna att cykla genom nya cykelbanor och trygga cykelparkeringar. Cykelgaraget vid resecentrum underlättar för pendlare att på ett säkert sätt välja cykeln till och från tåget.

Pendlingsmöjligheterna med tåg ska värnas och förbättras och vi vill främja godstransporter på tåg där vårt Logistikcentrum kan bidra.

Maten som serveras i våra kommunala verksamheter ska inte bara vara god och näringsriktig utan också klimatsmart och lagad från grunden. I dagsläget har vi 34 procent ekologiska livsmedel i våra verksamheter vilket innebär att vi ligger över de nationellt satta målen vad gäller ekologiska livsmedel.

Vid upphandling ska vi ställa miljökrav på såväl varor och produkter som på transporter. Miljöhänsynen vid upphandling och användning vid kemikalier ska skärpas med kemikaliplanen.

Dagvattenhanteringen ska förbättras. Sjöreningsprojektet Öljaren ska genomföras under mandatperioden med bland annat uppsugning av bottensediment.

Nedskräpningen ska minska och möjligheterna till återvinning behöver öka. Vi ska rikta krav på och erbjuda samarbete med Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) som ansvarar för insamling av material från hushållen.

Anneli Hedberg (S)

Ordförande service- och tekniknämnden i Katrineholm

Marie-Louise Karlsson (S)

Vice ordförande bygg- och miljönämnden i Katrineholm

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa