"Tänk om det händer något liknande diskoteksbranden?"

Bygglov saknas och brandskyddet är fortfarande otillräckligt. Trots det får industrilokalen lov att användas som samlingslokal. Tillstånden från kommun och räddningstjänst kan dröja till 2020.

3 september 2019 13:11

Katrineholms-Kuriren har tidigare berättat om fastigheten som ligger i ett bostadsområde men klassas som industri- och lagerlokal. Den ägs sedan 2016 av privatpersoner.

I våras upplät de efter en renovering byggnaden till religiös mötesverksamhet. Som mest ska där vid ett tillfälle ha vistats omkring 300 personer – trots att kraven på brandskydd inte uppfylls.

Nu växer kritiken mot kommunens och räddningstjänstens långsamma handläggning.

– Det har inte hänt ett jäkla dugg på två månader. Varför det bara kan fortlöpa på det här sättet förstår jag inte. Tänk om det händer något liknande diskoteksbranden i Göteborg?, säger Lars-Göran Karlsson, Sverigedemokraternas ledamot i kommunstyrelsen.

För att räddningstjänsten ska kunna ställa brandtekniska krav på fastigheten och dess ägare, måste det finns ett bygglovsbeslut. Marcus Asplund är funktionschef förebyggande vid Västra Sörmlands räddningstjänst.

– Vi kan gå in med åtgärder om det skulle visa sig vara farligt för människors liv och hälsa att vistas i lokalen. Men det är fel väg att gå. Därför har jag påtalat för kommunen att de måste sätta fart.

Kommunens byggnadsinspektör Tony Ljungberg har dock inget bygglov att ge – ännu. Då verksamheten nu är en annan än vad lokalen är avsedd för, måste detaljplanen göras om.– Inte förrän det är gjort kan bygglovsfrågan behandlas, säger Ljungberg.

Han medger att den bristande brandsäkerheten är ett aber. Ändå har han muntligt godkänt att lokalen får användas en gång i veckan, och säger att han har koll på att det efterlevs.

– Förändras det kan vi med stöd av plan- och bygglagen stoppa verksamheten. Då får nämnden gå in och förbjuda den.

Fastighetsägarna ansökte i juli om ett planbesked. Den ligger nu på samhällsbyggnadsförvaltningens bord, hos planarkitekt Diana Soldagg.

– Vi ska titta på den och se om kommunen vill göra en detaljplaneändring.

Samhällsbyggnadsnämnden har högst fyra månader på sig att lämna besked. Blir det ett ja, startar en planprocess som kan ta sin runda tid.

– En mindre plan kan nämnden besluta om själv. Men en mer omfattande ändring som är av allmänt intresse antas inte förrän kommunfullmäktige sagt sitt, säger Soldagg.

Det kan därmed dröja långt in i 2020 innan bygglov kan ges och de brandtekniska kraven upprättas.

Det gäller för brandskydd

Med samlingslokal avses lokal som används av föreningar för möten, studieverksamhet, kulturell verksamhet, religionsutövning, förströelse, fritidssysselsättning eller liknande.

Ansvaret för brandskyddet åvilar enligt Lagen om skydd mot olyckor både lokalens ägare och den som där bedriver verksamhet.

Källa: www.msb.se

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Wising 0150–728