Förslag mot könsstympning får gehör i styret

Moderaternas förslag om att stärka vården för könsstympade flickor har fått gehör hos majoriteten. Nu ska en behovsanalys göras.

7 november 2019 05:12

I februari skickade Anna af Sillén (M) och Maria Gilstig (M) in en motion till regionfullmäktige om att stärka vården för könsstympade flickor i Sörmland. Deras förslag var att sjukvårdsregionen som Sörmland tillhör bör inrätta en gemensam specialistmottagning för dessa flickor, samt skapa ett länskompetenscentrum för att stötta och utbilda personal som arbetar med frågorna. 

Könsstympning på kvinnor har tidigare kallats för kvinnlig omskärelse. Det innebär att hela eller delar av de yttre kvinnliga könsorganen, som klitoris och blygdläppar, tas bort. Socialstyrelsen uppskattar att 38 000 flickor och kvinnor i Sverige kan ha utsatts för könsstympning. De största grupperna kommer från Somalia, Eritrea, Etiopien, Egypten och Gambia. Myndigheten uppskattar att cirka 7 000 av dessa är flickor under 18 år.

Sedan 1982 är alla former av könsstympning i Sverige förbjudet enligt lag. Brottet kan normalt ge fängelse i fyra år, men upp till tio år om det medfört livsfara, allvarlig sjukdom eller varit synnerligen hänsynslöst och därför ska bedömas som grovt. Dock är det väldigt få fall som går till domstol i Sverige och ännu färre som leder till fällande domar. Sedan 2006 finns bara två sådana domar, vilket gällde flickor som tagits till hemlandet för att genomgå ingreppet. 

Moderaternas motion har nu besvarats av regionstyrelsens ordförande Monica Johansson (S) och kommer att läggas fram som förslag till regionfullmäktige. Förslaget är att punkten rörande en gemensam specialistmottagning godkänns, men att det krävs mer kunskap om behovet och att frågan därför bör utredas vidare. Skulle analysen visa att ett behov finns ska regionen, enligt majoriteten, verka för att en specialistmottagning inrättas. 

När det kommer till frågan om ett länskompetenscentrum är Monica Johanssons svar att det redan finns ett sådant från den 1 januari. De arbetar med frågor som rör både våld i nära relationer och könsstympning. 

Anna af Sillén är positiv till svaren på motionen och att majoriteten valt att ta frågan på allvar.

– Svaren visar att man tar frågan på allvar och det tycker jag känns väldigt bra. Det är en allvarlig och stor fråga och då är det viktigt med en bra politisk dialog. Det känns positivt att de säger att Region Sörmland ska vara drivande i arbetet mot könsstympning, säger hon. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jimmy Persson