Sämre resultat för niorna i Katrineholm

Skolresultaten har försämrats. Men det är inte fullt så illa som i den officiella statistiken, enligt nämndordföranden.

Johan Söderberg (S) konstaterar att kommunens lovskola har höjt resultaten – men att de ändå har försämrats jämfört med förra läsåret.

Johan Söderberg (S) konstaterar att kommunens lovskola har höjt resultaten – men att de ändå har försämrats jämfört med förra läsåret.

Foto: Roger Culmsee/arkiv

Katrineholms kommun2019-10-03 18:12

Andelen elever i årskurs nio i Katrineholm som fått godkänt i alla ämnen sjönk läsåret 2018-2019 jämfört med året innan. Bara knappt 60 procent av niorna i de kommunala skolorna uppnådda kunskapskraven i samtliga ämnen.

Likaså minskade andelen elever som är behöriga till gymnasiet. Enligt den officiella statistiken från Skolverket var 67 procent behöriga till gymnasiet när de gick ut skolan i våras.

Bildningsnämndens ordförande Johan Söderberg (S) påpekar att resultaten efter sommaren i verkligheten är bättre.Tack vare lovskolan, som kommunen ordnar under sommaren, har många elever förbättrat sina kunskaper så att de klarar gymnasiebehörigheten. Efter lovskolan var 73,8 procent behöriga till ett yrkesprogram på gymnasiet.

– Lovskolan har fått en ganska stor effekt, konstaterar Söderberg.

Icke desto mindre har resultaten för eleverna i årskurs nio försämrats. Och Katrineholms kommun är bland de sämsta i landet sett till gymnasiebehörighet och resultat i årskurs nio.

Johan Söderberg konstaterar att det inte finns någon enkel förklaring till de dåliga resultaten. Han pekar på den socioekonomiska situationen i kommunen, där en relativt hög andel familjer lever på försörjningsstöd och där utbildningsnivån är låg. Men detta är inget nytt och kan inte förklara försämringen under förra läsåret.

Katrineholm har också en utmaning i att få tag på behöriga lärare. Men lärarbristen är knappast något unikt för Katrineholm.

Inte heller bristande resurser tycks vara förklaringen. Söderberg medger att mer resurser skulle kunna göra skolan bättre, men konstaterar samtidigt att man i jämförelse med andra kommuner lägger ganska mycket pengar på skolan i Katrineholm.

– Vi lägger relativt mycket resurser på grundskolan, men får sämre resultat, konstaterar han.

På bildningsnämndens nästa sammanträde ska politiker, tjänstemän och rektorer analysera och diskutera skolresultaten. Kommunen utreder också hur digitaliseringen av skolan fungerat. Digitala verktyg kan förbättra skolresultaten, men de måste användas på rätt sätt, konstaterar Johan Söderberg.

För Vingåkers kommun kan läsningen av den senaste statistiken över resultaten i årskurs nio verka både uppmuntrande och nedslående. Andelen elever med godkänt i alla ämnen har ökat, liksom andelen behöriga till gymnasiet. Men trots detta ligger kommunen på sista plats när resultaten från alla Sveriges kommuner jämförs.

Resultat i årskurs nio

I våras var 67 procent av eleverna i årskurs nio i de kommunala skolorna behöriga till ett yrkesprogram i gymnasiet. Det placerar Katrineholms kommun på näst sista plats bland alla kommer i landet. Efter lovskolan förbättrades dock resultatet.

Även sett till andelen elever med godkänt i alla ämnen och till det genomsnittliga meritvärdet är resultaten i Katrineholm bland de sämsta i landet. 

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!