Miljöpartiet vill utlysa klimatnödläge

Miljöpartiet vill att Katrineholm satsar på ängsmark, skyddad skog och fler solpaneler.

Katrineholms kommun 8 november 2019 19:40

Miljöfrågorna brukar inte få så stort utrymme i kommunpolitiken. Men när Miljöpartiet nu har lagt fram sitt förslag till budget för Katrineholms kommun, står klimat- och miljöfrågorna i fokus.

För att betona allvaret i klimatkrisen vill MP att kommunen utlyser ett så kallat klimatnödläge. Klimat- och miljöfrågorna bör ges en överordnad roll i kommunen och i alla långsiktiga kommunala beslut, skriver partiet i sitt budgetförslag.

MP föreslår flera konkreta åtgärder på klimat- och miljöområdet. Exempelvis vill man skydda den skog som kommunen äger och låta delar av den "återförvildas". Därmed skulle den biologiska mångfalden öka. Skogen är också viktig eftersom den tar upp och binder koldioxid, framhåller partiets gruppledare Nicklas Adamsson.

Vidare vill MP att en del av kommunens gräsmattor omvandlas till ängsmark och att Katrineholm ska vara en "bra kommun även för insekter". Man vill också att de kommunägda fastighetsbolagen KFAB och Kiab ska få i uppdrag att öka satsningen på solpaneler på de egna fastigheterna. 

För att förbättra klimatarbetet vill MP anställa vad man kallar en klimatanpassningsstrateg och inrätta ett klimatanpassningsråd, som ska vägleda kommunen i beslut med "strategisk klimatpåverkan".

När det gäller fördelningen av pengar mellan kommunens olika verksamheter, gör Miljöpartiet bara smärre justeringar jämfört med majoritetens, det vill säga Socialdemokraternas och Moderaternas, budgetförslag. Exempelvis tas pengar från kommunstyrelsens medel till förfogande för att finansiera den ovan nämnda klimatanpassningsstrategen.

Bygg- och miljönämnden får i MP:s budget 500 000 kronor mer för att ta fram bland annat en pollineringsplan.  Även dessa pengar tas från kommunstyrelsens medel till förfogande. 

Bildningsnämnden får 2,5 miljoner kronor som ska stärka elevhälsan. Till vård- och omsorgsnämnden vill MP skjuta till 2 miljoner för att "stärka rekryteringen av personal" och för personalvårdande insatser. Socialnämndens budget utökas med 2, 5 miljoner kronor för att hjälpa människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Efter alla justeringar landar MP:s budget på ett positivt resultat på drygt 43 miljoner kronor, att jämföra med majoritetens drygt 50 miljoner. 

MP skriver också att man vill öka personaltätheten inom äldreomsorgen och ha mindre barngrupper inom barnomsorgen. Man ger dock inte nämnderna mer pengar för att förverkliga detta.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa