Lärarfacket kritiskt till vikarielösning

Sedan i våras är det ett privat bemanningsföretag som fixar vikarier till kommunens skolor. Succéartat, enligt bildningsförvaltningen. Men Lärarförbundet är kritiskt.

Katrineholms kommun 19 november 2019 06:14

– Vi vet att man på en del skolor nu drar sig för att anlita vikarier av ekonomiska skäl. Det påverkar arbetsmiljön negativt, säger Bo Sundahl, lokal ordförande i Lärarförbundet.

Den 1 april i år lade bildningsförvaltningen ned sin egen pool för korttidsvikarier i skola och förskola. Systemet var tungrott, fullt av buggar och resurskrävande. 
Det tyckte även Lärarförbundet.
I stället upphandlade arbetsgivaren en privat bemanningslösning. Sedan april är det i första hand Studentvikarier som ser till att frånvaro bland ordinarie personal täcks upp.
Företaget ska klara att fylla minst 90 procent av de vikarietimmar som skolorna efterfrågar. Hittills, under perioden april-oktober, har det infriats. Snittet ligger på 95.
– Vi tycker det har blivit fantastiskt mycket bättre. Leveranssäkerheten är på en helt annan nivå än tidigare, säger biträdande förvaltningschefen Jörgen Rüdeberg.

Fackets främsta invändning mot bemanningslösningen är att den väntas bli dyrare. Det kan få allvarliga konsekvenser med tanke på det sparbeting förvaltningen har, menar Bo Sundahl.
Flera skol- och förskoleenheter har dragit åt svångremmen för att klara sin beskärda del av sparkravet. Risken är stor att de då också blir extra återhållsamma med vikarier, säger Sundahl.
Facket har redan sett exempel på ökad stress och försämrad arbetsmiljö då lärare i stället för vikarier täcker upp för kollegers frånvaro.
– En del enheter får inte ta in vikarier. Det anses för dyrt. Vi har hört från lärare att de inte kan eller vågar delta i fackliga utbildningar på grund av att de inte kan ersättas, uppger Sundahl.

Rüdeberg har inte nåtts av några signaler om återhållsamhet, säger han. 
– Men vi har ju ett besparingskrav på oss på grund av underskott i socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen, så av den anledningen håller man säkert igen.
Så här långt har kostnaden, inklusive vikarier anställda av kommunen, varit lägre än i fjol. Totalt har vikariaten kostat 8,8 miljoner kronor under april–oktober, vilket är 3,4 miljoner kronor mindre än samma period 2018.
Är det ett resultat av att färre vikarier anlitas än vad som behövs? undrar Sundahl. 
Under sjumånadersperioden beställdes 29 700 vikarietimmar. Huruvida det är mindre, mer eller i nivå med samma period i fjol är oklart. 
Förvaltningen försöker nu ta fram ett svar på frågan. Jörgen Rüdeberg förväntar sig ingen stor skillnad i antal timmar.

Enligt Bo Sundahl är ökad leveranssäkerhet av vikarier ingen garanti för hög undervisningskvalitet. Tvärtom har facket sett flera tecken på motsatsen, säger han.
– Alla vikarier håller inte måttet, helt enkelt. 
Rüdeberg hänvisar till att upphandlingen av vikariebemanningen stipulerar att skolorna ska få den kompetens de efterfrågar när ordinarie personal är frånvarande. I de fall Studentvikarie eventuellt inte klarar det, säger han, ska uppdraget gå vidare till nästa bemanningsföretag i kedjan. Dessa är Pedagogpoolen och Lärarjouren.
Grundproblematiken, anser facket, är att kommunen i otillräcklig omfattning lyckas rekrytera och behålla behöriga och legitimerade lärare. 
– Hade det varit gott om lärare hade vi inte behövt införa detta. I en väl bemannad organisation finns luft och då behöver man inte så många vikarier, säger Bo Sundahl.

Dyrare hittills billigare

Från april och fram till och med oktober har bemanningsvikarier kostat bildningsnämnden 7 030 000 kronor.
Därtill kommer vikarier som är anställda av kommunen till en kostnad av 1 820 000 kronor.
Totalt under perioden kostade vikariaten bildningsförvaltningen 8 850 000 kronor.
Under samma period 2018, då kommunen betalade för sin egen vikariepool, kostade det mer: 12 230 000 kronor.
Källa: Bildningsförvaltningen

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa