Nu får allmänheten tycka till om Kvarnen-ombyggnaden

Som tidningen berättat tidigare, finns planer på att skapa ett 50-tal lägenheter i Kvarnen-huset. Nu ställs detaljplanen ut för granskning.

12 juni 2019 09:50

Fastighetsägaren Provinsfastig­heter AB köpte förra året fastigheten Lövkojan 10, det så kallade Kvarnen-huset. Den nya ägaren vill kunna göra om delar av fastigheten till bostäder. Den gällande detaljplanen behöver därför ändras, eftersom den endast tillåter handel. Den del av byggnaden som tidigare använts som hotell planeras att omvandlas till 50 hyreslägenheter, främst ettor. Detaljplanen innebär ingen nybyggnation, utan bara att bostäder tillåts på våningarna 2–4 i det före detta hotellet. De senaste åren har våningarna­ stått helt tomma, förutom en bebodd lägenhet högst upp. Den handel som i dag finns i gallerian ska vara kvar.

Detaljplanen har under våren varit ute på samråd där berörda haft möjlighet att lämna synpunkter. Länsstyrelsen hade exempelvis åsikter gällande bullernivåerna. Utöver trafikbuller exponeras bostäderna för buller från ventilation och kylar på närliggande tak, påpekar Länsstyrelsen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort mindre justeringar i förslaget efter samrådet. En enig bygg- och miljönämnd beslutade på sitt senaste sammanträde att godkänna samrådsredogörelsen och ställa ut detaljplanen för granskning. Fram till den 27 juni kan allmänheten ta del av förslaget på Trädgårdsgatan 1 samt på Kulturhuset Ängeln. Den som har synpunkter på detaljplanen ska lämna dem skriftligen senast den 27 juni.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Rebecka Jonsson