Naturolyckor: ras och skred, storm, snöstorm, värmebölja, skyfall, jordskred, isstorm, översvämning, skogsbrand.
Olyckor: trafikolycka, trafikolycka med skolbuss, tankbilsolycka med farligt gods, olycka som påverkar tågtrafiken, urspårning med persontåg, tågolycka med farligt gods, utsläpp av ammoniak från konstfrusen isbana, utsläpp av klor från simhallen, brand i flerfamiljshus, brand i publik lokal, brand i lokal under stort idrottsevenemang, brand på sjukhuset, flygolycka.
Smittor: pandemi (influensa), zoonos på lantbruk, råttinvasion, kärnteknisk olycka, deponering av medicinskt radioaktivt avfall av misstag, matförgiftning av till exempel skolelever eller personal i samhällsviktig verksamhet.
Teknisk infrastruktur och försörjningssystem: avbrott i elförsörjningen, kapacitetsbrist i elförsörjningen, funktionsfel i vattenverket, omfattande störning i avloppshanteringen, funktionsfel i värmeverket, omfattande avbrott i fasta och mobila telenäten, cyberangrepp, avbrott i kommunens nätverk, avbrott i markbunden radio och tv, avbrott på elektroniska betalningssystem, avbrott i transporterna av bränslen till tankstationer.
Antagonistiska hot och social oro: desinformation (fake news), utpressning mot näringsidkare, sammanstötningar mellan rivaliserande gäng, seriepyromani, skolskjutning, politisk demonstration som leder till upplopp, rekrytering av ungdomar till kriminella gäng, skadegörelse, spridning av nya droger, flera unga som tar sina liv.
Övrigt: ny invasiv djurart som sprider sig och förstör ekosystem.