Färre elever slutför SFI

Endast hälften av nästan 1 000 elever på SFI lyckades nå studiemålen i fjol. Viadidakt sätter nu in åtgärder på flera plan för att vända utvecklingen rätt. Men nämndens ekonomiska läge kan sätta käppar i hjulet.

13 augusti 2019 20:13

Antalet elever inom SFI, Svenska för invandrare, har efter flyktingvågen 2015 ökat kraftigt. I fjol var 973 elever inskrivna i Katrineholm och Vingåker. Det var drygt 200 fler än 2016.

Allt färre av eleverna är nya, vilket ligger i linje med att flyktingströmmen avtagit. Problemet är att det tar längre tid för SFI-eleverna att fullfölja utbildningen och nå sina mål: fortsatta studier eller chans till arbete.

I fjol fick endast varannan elev betyg i den kurs de läste. 110 elever gick vidare till grundläggande eller gymnasiala utbildningar. Det framgår av en rapport om SFI inom Vuxnas lärande som Viadidaktnämnden tagit del av inför hösten.

– Det har varit stort fokus på att få plats med alla elever. Då har det kanske inte gått att jobba så aktivt med måluppfyllelsen. Nu har det stabiliserats men fortfarande har vi många elever kvar under längre tid. Det är inte bra att man fastnar i SFI, säger Viadidakts tillförordnade förvaltningschef Petra Kruse.

Därför har ett flertal insatser satts in eller är på gång. Högst upp på
prioriteringslistan står behovet av mer aktiva individuella studieplaner. Eleven måste ha klart för sig vad som krävs för att nå målen och komma vidare.

Även rutinerna för studieavbrott och återvändande måste bli tydligare för både elever och verksamheten. Här har Viadidakt haft en generös inställning trots att kunskapen är liten om vad avbrotten beror på. I till exempel Eskilstuna är det inte säkert att eleven kan få en nystart, om skälet är något annat än arbete, sjukdom eller graviditet.

– Det är inte sagt att vi ska göra på det sättet. Men vi måste titta på problematiken kring avbrotten och analysera det. Det måste finnas en tydlig rutin som också eleverna känner till.

Dessa är två av flera åtgärder för att få fler elever att snabbare nå kursmålen. Försvårande omständigheter saknas inte.

I rapporten uttrycks farhågor för att uteblivna och minskade statsbidrag
kan motverka målsättningen. För att klara en budget i balans har Viadidakt bland annat tvingats till personalminskningar, stopp för distansutbildning i egen regi och minskad kvällsundervisning.

– Ekonomin påverkar naturligtvis. Men vi hoppas klara uppdraget. Det är en viktig del för hela samhället att våra nyanlända lär sig språket och kommer ut i egen försörjning, säger Petra Kruse.

Tre studievägar

Kommunen är enligt skollagen skyldig att erbjuda SFI till vuxna nyanlända invånare som inte kan svenska.

Viadidakt erbjuder tre olika studievägar baserade på de läs- och skrivkunskaper eleven har från hemlandet.

Studieväg 1 är för elever med kort eller ingen utbildning i hemlandet. Väg 2 är för elever som gått motsvarande grundskola. Väg 3 är för elever med utbildning motsvarande gymnasie- eller högskola.

Källa: Viadidakt

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Wising 0150–728