Detaljplanen godkändes trots kritik

Bygg- och miljönämnden godkände under onsdagen detaljplanen som tillåter ett sexvåningshus intill Stadsparken med några mindre ändringar.

24 augusti 2019 08:25

För ett år sedan skrev Katrineholms-Kuriren om kritiken mot förslaget på att riva den gamla brandstationen i kvarteret Abborren och låta byggföretaget Tegelstaden bygga 100 nya lägenheter på platsen. Länsstyrelsen pekade då på otillräckliga miljöundersökningar. Nu har ytterligare utredningar gjorts och utifrån dessa bedömer kommunen att markförhållandena inte hindrar byggplanerna. De föroreningar som finns efter tidigare användning av bland annat brandskum ska avhjälpas genom att schakta ned till grundvattennivå i vissa områden.

– Det ska vara ett garage under huset så det ska grävas ur där ändå. Entreprenören ansvarar för att de gamla massorna deponeras och ersätts med nya, säger Martin Edgélius, ordförande i bygg- och miljönämnden.

Sörmland museum avrådde helt från att riva brandstationen eftersom dess kulturhistoriska värden var stora. De vidhåller sin kritik i granskningsutlåtandet.

"Museet noterar att kommunen trots omfattande synpunkter på planförslagets förhållande till riksintresse för kulturmiljö, översiktsplan, kulturhistorisk bebyggelse och stadsbilden, från museet såväl som från länsstyrelsen, inte ändrat planförslaget i något avseende för att tillmötesgå eller tillgodose någon av nämnda punkter. Detta är anmärkningsvärt."

Huset föreslås byggas i vinkel med trappform där den delen är sex våningar höga och de lägre fyra.

"Byggvolymen och bygghöjden är oproportionerligt stora i förhållande till övriga fastigheter i kvarteren och utgör en orimligt stor påverkan på vår fastighet", skriver en privatperson.

Kritiken hörsammades inte av nämnden som enig klubbade igenom förslaget.

– Men eftersom det framkommit kritik så ska ärendet upp i kommunfullmäktige också. Så brukar vi göra med de detaljplaner som är mer kontroversiella, säger Martin Edgélius.

Bygghöjden diskuterades aldrig på mötet.

Har ni politikerna jobbat för att bevara den gamla brandstationsbyggnaden på något sätt?

– Nej, kommunens inställning har varit att den ska säljas till en exploatör. Vi tänker inte propsa på att den ska bevaras.

Ytterligare kritik kommer från pensionärsföreningar som uttrycker oro över att parkeringsplatserna vid Pensionärernas hus kommer att nyttjas. Därför har samhällsbyggnadsförvaltningen gjort ett förtydligande. De parkeringsplatser som ska användas i kvarteret intill gäller sex platser på fastigheten Linnéan 8. Parkeringen vid Pensionärernas hus berörs inte.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Stina Järperud