Det var i april i år som kristdemokraterna Joha Frondelius, Marian Loley och Ceith Landin undertecknade motionen, i vilken de menar att de saknas möjlighet att jämför olika hemtjänstutförare på katrineholm.se

I Katrineholm kan brukarna välja fritt bland de företag som godkänts av vård- och omsorgsnämnden.

På hemsidan finns i dag utförarna uppräknade, med en länk till ett dokument med en presentation av de olika utförarna.

Men kristdemokraterna vill se mer information. De skulle bland annat vilja se en redovisning över hur hemtjänstutförarna bedöms i brukarundersökningar och hur de uppnår kvalitetskraven.

Kommunledningsförvaltningen har sänt motionen för yttrande till vård- och omsorgsnämnden. 

Vård- och omsorgsförvaltningen ser inga hinder i att utreda möjligheterna att visa jämförbar information om hemtjänstutförarna på Katrineholms kommuns webbplats.

Förvaltingen behöver dock undersöka vilka tekniska möjligheter som finns och hur det visuellt skulle kunna presenteras.

De uppmärksammar samtidigt nämnden på att resultat från exempelvis brukarundersökningar inte kommer att kunna visas för alla utförare. Flera hemtjänstutförare saknar nämligen resultat på grund av för lågt antal svarande.

På torsdag tas motionen upp på vård- och omsorgsnämndens sammanträde. Vård- och omsorgsnämnden föreslås ställa sig bakom förvaltningens yttrande och sända det vidare till kommunledningsförvaltningen. Motionen förslås också bifallas, med uppdrag till förvaltningen att utreda frågan vidare.