Fokus på folkhälsa för politikerna

Under tisdagen sammanstrålade 60 politiker från länets alla kommuner för en utbildning i alkohollagen på Safiren.

19 mars 2019 15:15

För att fatta beslut i alkoholpolitiska frågor krävs kunskaper om lagstiftningen och därför arrangerade Länsstyrelsen i Sörmland och kommunernas alkoholhandläggare en utbildningsdag för kommunernas förtroendevalda. Framför allt riktar den sig till de politiker som fattar beslut om serveringstillstånd enligt alkohollagen. Utbildningen genomförs varje ny mandatperiod och handlar bland annat om kommunens tillsynsarbete och bestämmelser i alkohollagen.

En annan viktig aspekt är alkohollagen kontra det näringslivspolitiska perspektivet.

– Folkhälsan ska stå i fokus när man tillåter någon att få serveringstillstånd. Det är viktigt att utbilda politiker så att de förstår att alkohollagen är en skyddslagstiftning och att sociala skyddsaspekter alltid går före näringspolitiska ändamål. Vi behöver säkerställa att de vet vad de ska besluta om, säger Linda Fager som är alkoholhandläggare i KFV-regionen.

Fager förklarar att man arbetar utifrån ett åtgärdsprogram rörande alkohol, narkotika, spel och doping, ANDT-strategin.

Genom denna förbinder sig kommunen att bland annat till att arbeta för att tillgången till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska. På alkoholområdet förbinder sig kommunerna i Södermanland att genomföra en utbildning i alkohollagen för ansvariga politiker och en utbildning i ansvarsfull alkoholservering för serveringspersonal. Kommunerna ska även utveckla och regelbundet genomföra lokal samordnad tillsyn inom alkohol- och tobaksområdet tillsammans med polisen.

– I ANDT-strategin ligger stort fokus ligger på de unga. Länsstyrelsen ska tillsammans med kommunerna polismyndigheten och Skatteverket, verka för att de sociala skyddsaspekterna inte urholkas och för att perspektivet barn och unga, liksom jämställdhet alltid beaktas/bevakas i tillsynsarbetet..

– Vårt fokus ligger på de unga.

Ett 60-tal sjukdomar, psykisk ohälsa, alkoholpsykoser, självmord, drunkningsolyckor, trafikskador och våldsbrott har tydliga samband med alkoholkonsumtion enligt Länsstyrelsen Södermanlands pressmeddelande.

I Södermanlands län är dödligheten i alkoholförgiftning och alkoholspecifika sjukdomar bland män högre än genomsnittet i Sverige. Undersökningar visar att alkoholkonsumtionen har ökat bland äldre, medan ungdomar dricker mindre än tidigare.

En viktig del av den nationella alkoholpolitiken är den tillståndsprövning och de tillsynsbesök som göra av kommunerna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Emma Eriksson

Ämnen du kan följa