För två år sedan deltog Flen senast i undersökningen kring medborgarnas syn på sin kommun som Statistiska centralbyrån, SCB, genomför.Siffrorna för 2019 visar på en liten försämring.

Undersökningen belyser hur medborgarna ser på sin kommun som en plats att bo och leva på, kommunens verksamheter samt på sitt eget inflytande i kommunen.

När det gäller den första parametern, hur medborgarna ser på Flens kommun som en plats att bo på ligger Flen på 43 i index. Det är en försämring från 2017 då siffran var 45 och det är klart under snittet i landets kommuner som är 59.

Artikelbild

| Siffrorna för 2019 skiljer sig inte mycket från siffrorna för 2017. Men det är dock en liten försämring.

Undersökningen bygger på bland annat hur de ser på arbetsmöjligheterna, kommunikationerna, tryggheten och i hur stor grad man kan rekommendera kommunen. Endast när det gäller arbetsmöjligheterna var siffran bättre än 2017. I övrigt samma eller sämre.

När det gäller nästa punkt, hur medborgarna ser på kommunens verksamheter, blev resultatet för 2019 ett index på 41 jämfört med 44 för 2017. Snittet i riket är 53.

Det är främst när det gäller gymnasieskolan och äldreomsorgen som nöjdheten har sjunkit medan medborgarnas syn på vatten och avlopp samt räddningstjänsten har förbättrats markant.

Även när det gäller hur invånarna ser på sitt eget inflytande i kommunen sjönk index något. Från 33 2017 till 31 denna gång. Snittet för riket ligger på 39. Index har fallit något i alla fyra kategorierna information, kontakt, förtroende och påverkan.

Artikelbild

| Statistiska centralbyrån.

Siffrorna är inte statistiskt säkerställda enligt SCB.