Indragen skolskjuts kan orsaka elevflytt

Kommunen riskerar att tappa ännu fler skolelever till Katrineholm. Flera familjer i Baggetorp överväger att söka både skol- och fritidsplats där om skolskjutsen till ortens fritidshem dras in.

Baggetorp 25 november 2019 20:10

Det framgår av en enkätundersökning som föreningen Aktivt Baggetorp gjort med tio familjer som berörs av framtiden för ortens fritidshem Lönnen.
Fritidshemmets vara eller icke vara efter detta läsårs slut är oklart. Men oavsett vad som händer i den frågan, riskerar kommunen att förlora ytterligare barn till grannkommunen.

Planen var ursprungligen att lägga ner Lönnen och flytta verksamheten till Marmorbyn, där de berörda barnen går i skola. Skälet var att förskolan i Baggetorp var trångbodd och behövde utöka sina lokaler.
I våras hade trycket på förskolan lättat. Barn- och utbildningsnämnden beslutade därför att avvakta med flytten och gav fritids respit, åtminstone fram till nästa läsår. Under tiden ska förutsättningarna för Lönnens framtid utredas vidare. 
Nedläggningsplanerna har varit mycket impopulära bland Baggetorpsborna. 270 av dem har tidigare skrivit på en protest mot en flytt.

Samtidigt som nämnden gav besked om uppskov, gjordes klart att kommunen efter sommaren 2020 under inga omständigheter kommer att betala för skolskjuts till och från fritids. 
Det är mot den bakgrunden som Aktivt Baggetorp nu hämtat in synpunkter från de barnfamiljer som skulle påverkas av att skjutsen upphör.
Enkäten besvarades av tio familjer. Resultatet visar att nio av dem sannolikt inte kommer att behålla sina barns fritidsplatser i Baggetorp, även om Lönnen finns kvar läsåret 2020–2021. Utan skolskjuts vore det för många vårdnadshavare en logistisk mardröm. Tre av familjerna kan tänka sig att placera sina barn på Marmorbyns fritids.

Övriga sju överväger att ta sina barn ur såväl Marmorbyns skola som Baggetorps fritids om skolskjutsen tas bort som aviserat. Enligt Aktivt Baggetorp är frågan så avgörande, att dessa familjer troligtvis är beredda att söka plats på skolor och fritidshem i annan kommun.
Det är då naturligt Katrineholm som ligger närmast till hands. Det är också dit som den största delen av elevströmmen från Vingåkers kommunala skolor går. Tidningen rapporterade nyligen att 206 av Vingåkers 1 185 grundskoleelever detta läsår går i skolor utanför kommunen.
Det möjliggörs av det fria skolvalet och är ett stort ekonomiskt aber för Vingåkers kommun. Barn- och utbildningsnämnden går årligen miste om cirka 16 miljoner kronor på grund av elevflytten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa