Kommunerna bör anställa farmaceuter för vården av äldre

Sörmland 25 november 2021 22:19
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En stor del av de äldres läkemedelsbehandling sker i hemmet. Under 2020 fick 36 procent av sörmlänningarna över 80 år kommunal hälso- och sjukvård, enligt siffror från Socialstyrelsens Öppna jämförelser.

Trots att det är kommunerna som har hand om äldreomsorgen ligger ansvaret för just den medicinska vården inom regionernas primärvård. Men personalen som står för den dagliga omsorgen av äldre saknar i många fall kontinuerlig kontakt med både den regionala primärvården och med kommunala sjuksköterskor. Det visar en ny rapport som beställts av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Det är allvarligt, eftersom denna personal ofta har kort utbildning och saknar medicinsk kompetens.

Många äldre med hemsjukvård är ordinerade fler än tio olika läkemedel av ibland flera olika läkare. För patienter och anhöriga är det ofta oklart hur läkemedelsbehandling följs upp och vart man ska vända sig. Uppföljningen tappas ofta bort eftersom kommunen och regionen inte kan se varandras journalsystem.

På sjukhusen och inom primärvården finns farmaceuter med hög kompetens om läkemedel och hur dessa bör användas för att undvika risker. Men glappet till den kommunala äldreomsorgen är stort och de flesta kommuner går i dag miste om den kunskap som farmaceuten kan bidra med i form av information, utbildning, översyn av rutiner, riskbedömning, kvalitetsarbete samt stöd för sjuksköterskor och omvårdnadspersonal. Trots att de äldres läkemedelshantering blir alltmer komplicerad och utgör en central del av det kommunala vårduppdraget saknas strategier för att öka patientsäkerheten inom kommunal vård.

Därför föreslår vi att en reform genomförs i Sverige. Vårt förslag är att kommunerna anställer läkemedelsansvariga farmaceuter för att ta till vara farmaceuters kompetens inom läkemedelsbehandling och hantering – något som blivit alltmer vanligt i Danmark, Finland och Norge. För att behandlingen ska få den effekt som är avsedd krävs dessutom att regionen arbetar systematiskt tillsammans med Sörmlands kommuner så att de äldre får minst en läkemedelsgenomgång per år.

Att åldras innebär i regel att läkemedel blir en del av vardagen. Med läkemedelsansvariga farmaceuter i den kommunala vården och regelbundna läkemedelsgenomgångar kan biverkningar och läkemedelsrelaterade skador undvikas, samtidigt som livskvaliteten hos äldre sörmlänningar kan förbättras.

 

Sandra Jonsson
Ordförande Sveriges Farmaceuter


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa