25 nya villatomter i Marmorbyn

En ny detaljplan för Marmorbyn ligger färdig för granskning. Den ger utrymme för 25 nya villatomter sydost om byn.

15 maj 2019 15:07

De kommunala villatomterna i Marmorbyn är på väg att ta slut. För att fortsätta stimulera byggnation har Vingåkers kommun arbetat fram en ny detaljplan för området, som möjliggör ytterligare 25 tomter. På tisdagens samhällsbyggnadsnämnd klubbades förslaget till samråd och inom den närmsta månaden släpps förslaget för att få in synpunkter från berörda.

Planområdet ligger öster om väg 591, den större väg som delar byn, och söder om den befintliga bebyggelsen.

– Vi får många frågor om tomtmark i Marmorbyn, säger Tony Ljungberg, byggnadsinspektör.

På andra sidan vägen har det på senare tid växt fram ett villaområde även om det till en början gick trögt med försäljningen av dessa tomter. 2003 beslutades det att kommunen skulle sälja tomterna för en krona för att locka folk.

– Det var positivt att ta bort enkronastomterna. Folk har fått tillbaka framtidstron, säger Tony Ljungberg.

Nu finns det bara sju tomter kvar i det gamla området, varav tre har intressenter.

– Det är jätteviktigt, det ett av förvaltningens uppdrag, att ta fram tomtmark där det finns efterfrågan. Marmorbyn har varit och är ett populärt område, säger Robert Davidsson (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Skolan, bra kommunikationer och närheten till Katrineholm är några av anledningarna till varför folk väljer Marmorbyn, tror Davidsson.

– Det är en fråga vi driver från majoritetens sida, att utveckla Vingåker. Vi måste arbeta med översiktsplanen och det arbetet startar vi nu. Det handlar om att få fram attraktiva lägen.

I det nya planområdet är den minsta tillåtna tomtstorleken 1 000 kvadratmeter och då ryms cirka 25 enbostadshus. En lekplats är också inritad.

Trafikbuller, naturvärden och omhändertagande av dagvatten har utretts. Trafikmätningar på väg 591 visar att drygt 1 000 fordon passerar intill tomtmarken varje dygn. Trafikbullret bedöms ändå ligga under riktvärdena och som åtgärd får de tomter närmast vägen endast bygga sin uteplats på andra sidan huset. Det finns också utrymme för bullerplank och komplementsbyggnader närmast vägen.

Inga fornlämningar har påträffats och exploateringen medför marginell påverkan på miljön enligt samrådshandlingarna. Regnvattnet ska tas om hand inom respektive fastighet och sedan rinna ut i angränsande diken.

Förhoppningen är att detaljplanen kan antas i början av nästa år.

Ny tomtmark

Arealen för Gropptorp 1:43 är cirka 8,3 hektar och ägs av Vingåkers kommun.

Största tillåtna byggnadsarea är 100 kvadratmeter för friliggande hus och 1 000 kvadratmeter för radhus.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Stina Järperud 0150-728 83