Regionens budget var onödigt pessimistisk

Foto: Sörmlands Media

Signerat2022-02-10 20:05
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det kan lysa i ögonen när Region Sörmland redovisar nästan ett miljardöverskott för 2021, det andra av de båda pandemiåren. 944 miljoner är det närmare bestämt. Men mer än hela denna "vinst" kommer från kapitalförvaltningen. Sjukvården och den övriga verksamheten har haft kostnader som blev 68 miljoner större än intäkterna.

I flera andra regioner ser det ut på liknande sätt. Det har inte hänt något speciellt i sörmländsk sjukvård, vare sig åt det bättre eller det sämre hållet. Pandemin har betytt stora merkostnader, med en halv miljard i budgetavvikelse på lönesidan, 360 miljoner till laboratorier för mängder av tester och en hel del annat. Men det har täckts av de särskilda statsbidragen. Riksdagen har beslutat att skydda regionerna ekonomiskt, och det har fungerat som tänkt – även i Sörmland.

Att aktier och andra värdepapper stigit i värde ger ett stort engångsutslag i bokslutet. Men sådant kan ett annat år gå åt andra hållet. Två tredjedelar av den miljard som redovisas i finansnetto är orealiserade kursvinster på tillgångar som inte är sålda. Vare sig sjukvård eller annan regionverksamhet ska drivas genom att förbruka ett enskilt års kapitalavkastning.

Överskottet 2021 ger en bättre ställning för framtiden, men det stora beloppet är ingen hållbar grund för kortsiktig löftespolitik, oavsett om det handlar om personalbonusar eller driftutgifter.

Att överskottet på något sätt skulle vara ett "underbetyg" för regionledningen, som sades från oppositionsrådet Magnus Leivik (M) är för övrigt ett mer än måttligt besynnerligt påstående. Förutom att året gav mer eller mindre tillfälliga kapitalintäkter som inte var så lätta att förutse, är den största förklaringen att inkomsterna hos skattebetalarna utvecklades bättre än väntat. Regionens skatteintäkter blev därmed 286 miljoner bättre än budgeterat. Den avvikelsen motsvarar mindre än tre procent av regionens kostnadsmassa på tio miljarder.

När den antogs såg regionens budget för 2021 svag ut, med ett väntat underskott. Det var, visar det sig nu, onödigt pessimistiskt. Men budgeten utarbetades 2020, under det värsta av pandemiårens stora och ofrånkomliga osäkerhet. Detta är verkligen inte något att bråka om efteråt, och inget skäl till något "underbetyg".

En del vård som fått vänta under pandemin kan väntas dra kostnader framöver. En del patienter som inte sökt i tid då de aktat sig för smitta kan nu kräva fler och dyrare behandlingar. Men i stort handlar det om att sikta in sig på det som blir långsiktigt rätt. Att förebygga mer för att behöva bota mindre. Att se till att nå de mest behövande och undvika att friskare men påstridigare tar för mycket av personalens tid.

Som tidigare gäller att Region Sörmland socioekonomiskt har en tyngre vårdbörda att ta hand om, men att sjukvårdens uppgifter starkt underlättas av det statliga systemet för kostnadsutjämning.