Trädkramandet får inte stå i vägen för nya hus

Inte varje träd kan räddas. Det behöver Miljöpartiet i Katrineholm inse.

Inte varje träd kan räddas. Det behöver Miljöpartiet i Katrineholm inse.

Foto: Carina Ekdahl

Ledare2024-03-13 19:04
Detta är en ledare. Katrineholms-Kurirens ledarredaktion är oberoende liberal.

Grönt är skönt. Eller ja, det rimmar i alla fall. Träd och buskar är ändå vackert. En promenad i skogen kan göra mycket för hälsa och mående. Naturens estetik tilltalar de allra flesta människor och trädens kronor svalkar på varma dagar. Med ett allt hetare klimat blir detta allt viktigare. Därför bör träd och annat grönt också finnas med när städer planeras, även i Katrineholm.

Med den bakgrunden så är den senaste motion på temat träd i staden från Miljöpartiets gruppledare i Katrineholm, Nicklas Adamsson, förståelig. På hans önskelista finns både sådant som kan vara nyttigt, och sådant vars nyttor är oklara. När partiets motion väl når kommunfullmäktige bör inte varje punkt helt avfärdas.

MP vill se att kommunen värnar om att det finns många träd i kommunen, och det av olika åldrar. Tydligen ska en "trädplan" då vara en viktig försäkran. Och visst kan det för en del politiker och tjänstemän verka lockande. Det signalerar väl någon sorts handlingskraft. Men frågan är vilken verklig nytta det har. Strategiströsslandet i Katrineholm har vi redan mycket av. Risken är att detta bara blir ännu mer papper i pärm istället för praktisk politik. 

Det saknas inte heller målkonflikter när det gäller planterande och bevarande av träd på tätbebyggda orter. Politik och förvaltning ska givetvis diskutera trädens utrymme vid upprättande av detaljplaner. Kommuninvånarna mår bra av att det finns en del grönt i stadsmiljön – inte då bara i parker. Men träden måste också vägas mot andra alternativ. Alldeles för få parkeringsplatser kan slå mot människor med funktionsnedsättningar, som har svårt att ta sig fram på annat vis än i bil. Fler gång- och cykelbanor behövs också, både för klimat och hälsa. Ska bilvägar smalnas av för cyklar och fotgängare eller för träden? Sådant kan påverka trafikflödet i staden.

Samma tankar gäller det så kallade triangelområdet i Katrineholm. Där vill MP allra helst se grönytor och parkmiljö. Sådana idéer ska givetvis inte stoppas från start. Området är idag närmast mest asfalt och betong – så behöver det inte bli vid en omdaning. Samtidigt är förtätning med fler bostäder och affärslokaler också viktiga i den klimatomställning som Miljöpartiet annars så gärna talar om. Att bygga tätare och planera verksamheter nära där människor rör sig och bor håller nere fossilkörande och ökar behovet av cykel- och gångbanor. Det handlar också om att nyttja el- och vattenledningar på ett effektivt sätt. Även detta brukar MP ställa sig bakom, men verkar ändå tro att det ska finnas utrymme kvar för mängder med träd.

Det finns en poäng i att kommunen bör hantera äldre träd varsamt. Det tar mycket lång tid innan småplantor blir till väldiga träd med stora kronor. Gamla träd kan därför inte alltid bytas mot nya plantor. Samtidigt kan inte varje träd sparas. När nya hus eller vägar byggs måste vissa träd fällas och bli till virke. Det går inte att både äta kakan och ha kvar den. Den sortens målkonflikter, som uppstår i klimatomställningens kölvatten, behöver inte bara MP bli bättre på att hantera.