Experten: "Valet ska vara höjdpunkten på delaktigheten"

Den 9 september går Sverige till val. Tidningen har pratat valdeltagande med Mikael Spång, docent i statsvetenskap vid Malmö universitet.

– Det har två funktioner; att påverka framtida beslut och utkräva ansvar för fattade beslut.

5 maj 2018 07:00

Varför är det viktigt med ett högt valdeltagande?

– Det handlar inte bara om höjden, utan om att det ska vara jämnt bland olika grupper. Det ökar chanserna att åsikter och intressen som finns bland medborgarna förs upp på agendan.

Vilka röstar och vilka röstar inte?

– Högutbildade röstar i högre utsträckning, arbetslösa, låginkomsttagare och personer som invandrat i lägre utsträckning. Vi vet också att yngre röstar mindre än äldre. Att rösta handlar mycket om det sociala, att man lär sig rösta och gör det till en vana.

Vilka risker finns med ett lågt eller ojämnt valdeltagande?

– Att åsikter och intressen bland grupper med lågt deltagande inte blir representerade i den politiska debatten. I längden blir det mindre intressant som politiker att appellera till de här grupperna. Man lägger sina förslag gentemot dem man vet röstar. Sämre ställning går ofta ihop med att ha mindre att säga till om politiskt. Samma grupper exkluderas inom många områden i samhället, vilket är ett problem.

Vilka faktorer främjar ett högt valdeltagande?

– Gemensam valdag är en förklaring. Kommunal-, landstings- och riksdagsval infaller på samma dag och följer ungefär samma kurva. I länder med skilda valdagar är det ofta stora skillnader. Att uppleva att ens röst har betydelse är en väldigt viktig faktor.

Hur ska man höja och bredda deltagandet?

– Forskningen pekar på att personliga möten är mycket mer effektivt än olika typer av masskommunikation. Kommuner är ute och informerar inför valet. Man önskar att sådant försiggick under längre perioder. Vill man ha delaktighet från medborgarna är det viktigt med kontinuitet. Valdeltagandet ska vara höjdpunkten på delaktigheten – inte dess helhet.

Vad säger du till den som tvekar om att bege sig till vallokalen?

– Deltar man inte förlorar man möjligheten att påverka hur politiken kommer att gestalta sig. Man har inte heller möjlighet att utöva ansvarsutkrävande för det som politiker beslutat om under föregående mandatperiod. Valdagen är ett av få tillfällen på året där varje människas röst räknas lika mycket oavsett om man är man eller kvinna eller rik eller fattig – och det är inte så dåligt. Vi skulle kanske behöva fler sådana dagar.

Vill du ställa en fråga till politikerna?

Gå in på sajten Klicka här för att ställa din fråga

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!