Vi tar ansvar för Katrineholm i en orolig tid

Debatt 11 december 2022 20:19
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den globala pandemin som följts av Rysslands orättfärdiga invasion av Ukraina påverkar världsekonomin såväl som den kommunala. Den höga inflationen skapar oro och drabbar i stor utsträckning även mångas privatekonomi. Detta gör att Sverige är på väg mot en lågkonjunktur.

Kommunens beräknade pensionskostnader stiger till nivåer som vi inte tidigare har sett, vilket ytterligare utarmar budgetutrymmet för de kommande två åren. Behov av effektiviseringar av verksamheterna behövs kontinuerligt, oavsett, men de goda åren vi har bakom oss gör ändå att vi kan budgetera för lägre resultat 2023 och 2024 och bibehålla både kvaliteten i verksamheterna men även klara volymökningar i äldreomsorgen.

 

Trots en orolig tid som kräver ett ansvarsfullt agerande, är det viktigt att fortsatt vara offensiv. Vi kan fortsätta utveckla Katrineholms kommun i en positiv riktning, om vi agerar klokt. Vårt näringsliv har en positiv bild av framtiden och nya företagsetableringar är på gång. Nya bostäder i olika former kan byggas i attraktiva lägen. Näringslivsklimatet är gynnsamt, och den kommunala servicen och bemötandet ges goda omdömen. Våra verksamheter håller hög kvalitet. Allt detta måste vi fortsätta värna och utveckla. Det finns, med rätta, en stark framtidstro i vår kommun.

Det är därför viktigt att tron på en framtida positiv utveckling får genomslag i årets och nästa års budget, trots det dystra läget. 

 

Under 2023 fortsätter vi att stärka äldreomsorgen i takt med att behoven ökar. Vi fullföljer det långsiktiga arbetet med att renovera och modernisera våra äldreboenden. Vi utökar antalet platser inom såväl äldreomsorgen, som funktionsstödsområdet och socialpsykiatrin.

Samtidigt som vi blir allt fler äldre minskar antalet barn i förskolan och antalet elever i grundskolan de kommande åren, vilket kommer att kräva omställning av verksamheterna. För att kunna genomföra omställningen i en väl anpassad takt, stärks bildningsnämndens budget. Vi kan inte med säkerhet veta att elevminskningen är en trend som kommer att fortsätta och behöver därför vara beredda på att anpassa de kommunala verksamheterna utifrån föränderliga förutsättningar. 

Sammantaget menar vi att ovanstående är att agera ansvarsfullt i en orolig tid, för att kunna fortsätta vår strävan efter att Katrineholm steg för steg, dag för dag, ska bli allt bättre att leva och verka i.

 


Johan Söderberg (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Sundqvist (M)
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa