Vi är det ansvarsfulla partiet i Katrineholm!

Debatt2023-11-27 14:56
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi lever i en mycket osäker tid. Människans omfattande påverkan på naturen slår plötsligt tillbaka med full kraft. Redan svåra väderhändelser förstärks ytterligare på grund av de pågående klimatförändringarna. Våldsamma stormar och orkaner, allt större flöden, svår och långvarig torka, svårsläckta skogsbränder och extrem hetta hotar på sikt att göra delar av jorden obeboelig.

Men vi ser också en rad andra hot och kriser. Det som hittills gått under radarn och kallats omställning uppmärksammas alltmer som ett växande hot: Jakten på sällsynta jordartsmetaller till de batterier som ska ersätta fossila bränslen hotar tidigare orörd natur världen över och inte minst många av jordens urfolk som lever på platser där det finns stora naturtillgångar.

En av kommunens viktigaste uppgifter är att med hjälp av fysisk planering bygga strukturer som över tid upprätthåller och stärker de verksamheter man har rådighet över. Men den fysiska planeringen är beroende av strategisk planering som tar hänsyn till de framtidsscenarier som är mest troliga.

Miljöpartiet de gröna i Katrineholms kommun har under samrådstiden engagerat sina medlemmar i arbetet med att ta fram synpunkter på Framtidsplan 2050 som så småningom ska utgöra kommunens nya översiktsplan. I det dokument som vi lämnat in finns förslag på förändringar som vi ser som nödvändiga för att möta en alltmer osäker framtid.

I vårt förslag på budget för 2024 som vi nyss presenterade på fullmäktige konkretiserade vi bl a dessa och andra frågor och pekade på vad som behöver göras lokalt för att motverka effekterna av en allt varmare värld. Och det krävs ett tydligt trendbrott.

Tyvärr är det inga andra partier som vågar lyfta blicken och på allvar sätta in den kommunala verksamheten i ett större perspektiv. Många talade under budgetdebatten om att ta ansvar, men likväl var det bara Miljöpartiet som vågade lyfta de verkligt svåra frågorna, de som handlar om hur vi som kommun bör agera för att möta effekterna av de hot och kriser vi kommer att möta.

I dagsläget går vi mot en värld med en temperaturökning på runt 3 grader celsius i slutet av innevarande århundrade. Mycket lite talar idag för att vi ska kunna motverka den negativa förändringsprocess som mänskligheten påbörjat. Vill vi vara ansvarsfulla som politiker måste vi våga prata om vad detta kommer att innebära för Katrineholms del.

Nicklas Adamsson (MP)
Gruppledare Katrineholm

Lilli Marton (MP)
Ordförande Miljöpartiet Katrineholm