Skogsbruket måste ställas om

Debatt 3 april 2022 21:16
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi befinner oss i en naturkris och dagens intensiva skogsbruk med kalavverkning som främsta metod ger stora påfrestningar på våra skogsekosystem. Samtidigt som behovet av råvara från skogen ökar kraftigt finns också ett stort behov av att klimatanpassa både skogen och skogsbruket. Skogen kommer inte räcka till allt. Vårt skogsbruk måste snarast ställa om i grunden och större arealer skyddas. Det är fullt möjligt. 

Vi är helt beroende av friska ekosystem för vår överlevnad. En rik mångfald av arter är själva grunden för en väl fungerande natur, vilken samtidigt ger oss människor en lång rad varor och tjänster som exempelvis pollinering av växter, livsmedelsförsörjning och tillgång till mediciner. Ett ekosystem med bevarad biologisk mångfald står också emot klimatförändringar bättre.

 

Dagens svenska skogsbruk domineras av kalhyggen, en metod som utarmar många arters livsmiljöer i en alltför hög takt och har skapat en kris för den biologiska mångfalden i skogen. Dessutom har skogsbrukets fokusering på kalavverkningar och återplantering av homogena skogar, exempelvis enbart gran, skapat sårbara skogar, vilket innebär att skogsbruket måste ställa om för att anpassas till ett förändrat klimat och att skyddet av skog ökar. 

Skogsbruket måste anpassa sin verksamhet efter de gränser som naturen sätter. Lösningen är ett naturnära, varierat skogsbruk, där skogsbruks-metoderna anpassas efter skogsekosystemets naturliga förutsättningar samtidigt som skogens naturliga funktioner bevaras och återskapas. All planering av skogen måste genomföras med ett landskapsperspektiv. Det finns stora variationer av skogsekosystem i Sverige och genom att välja ett skogsbruk som passar skogens förutsättningar kan tillräcklig hänsyn till den biologiska mångfalden och andra miljöaspekter tas samtidigt som skogen också kan leverera virkesråvara.

 

Förutom en sådan omställning måste mer skog skyddas om vi ska kunna nå våra nationella mål och leva upp till våra internationella åtaganden rörande biologisk mångfald. Men för att det ska bli verklighet krävs politisk beslutsamhet, ändringar i regelverket samt ekonomiska incitament och styrmedel riktat till skogsägare.

Politikerna måste inse allvaret i naturkrisen och fatta modiga beslut som möjliggör ett hållbart skogsbruk med en rik biologisk mångfald och ett levande skogsekosystem. Det handlar om vår och kommande generationers överlevnad.

 

För styrelsen Naturskyddsföreningen i Katrineholm

Janne Elmhag
Bo Karlsson
Hanna Stahle
Bernt Arklöf


 
 
 
 
 
 
Kommentera
Läs mer!

Nu försvinner delar av skogen i Laggarhult: "Vi har hur mycket som helst på gång"

Nu försvinner delar av skogen i Laggarhult: "Vi har hur mycket som helst på gång"

Sällsynt art ska skyddas – skogsägare förbjuds att avverka

Sällsynt art ska skyddas – skogsägare förbjuds att avverka
Visa fler
Ämnen du kan följa