Riv inte vattenkraftverken i Vingåkersån

Debatt 13 maj 2022 21:21
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det kommunala bolaget Vingåkerskraft har informerat kommunstyrelsen att bolagets styrelse förmodligen kommer besluta att riva de dammar och vattenkraftverk man äger i Vingåkersån. Även om man inom en inte alltför avlägsen framtid måste söka moderna miljötillstånd och rusta dammarna så skulle ett utrivningsbeslut vara både dumt och oansvarigt. Ett rivningsbeslut skulle gå emot kommunens politiska målsättning om att utveckla och använda miljövänliga energikällor samt att andelen grön el ska öka och göra Vingåkersbygden fossilfritt.

 

Det presenterade beslutsunderlaget tar inte upp kommunens (ägarens) övergripande målsättningar och det saknas en realistisk långsiktig ekonomisk kalkyl. Vid beräkning av produktionsbortfall har hänsyn inte tagits till den senaste tidens höga elpriser vilka förväntas även fortsättningsvis ligga högt eller till och med öka i och med energiomställningen och samhällets ökade elbehov.

Vidare finns ingen konsekvensanalys för hur regleringsförmågan påverkas. För knappt ett år sedan orsakade ett regnväder allvarliga översvämningar i centrala Vingåker. Konsekvenser likt fjolårets händelse skulle kunna mildras eller helt undvikas om dammarna är i bra skick och används i mer förebyggande reglering. 

 

En utrivning skulle innebära att den biologiska mångfald som byggts upp under lång tid skadas. Dammarna i Vingåkersån är inte enbart värdefulla kulturmiljöer som kommer att påverkas negativt utan också ett levande bevis på vår tidiga industrihistoria och näringslivets utveckling. Övergödande partiklar som fosfor och kväve i dammarnas sediment kan vid en utrivning transporteras nedåt i vattendraget och vidare ut i Kolsnaren; en sjö med redan dålig ekologisk status. 

Andra effekter av en utrivning kan vara att grundvattnet sjunker i närområdet, det blir dyigt med dålig lukt. Boende i närheten av Vingåkersån och Högsjön kan se sina bryggor hamna på land och förlora sin vattenutsikt. Bostadsfastigheter kan förlora i värde och bolaget kan tvingas till skadeersättningar till fastighetsägare, samfälligheter och invallningsföretag.

 

Det mest allvarliga med en utrivning är att självförsörjningsgraden samt förutsättningarna att nå klimatmålen om 100 procent förnybar elproduktion till år 2040 försämras. Tillsammans med många andra småskaliga elproducenter kan kraftverken i stället bidra till att minska sårbarheten i elförsörjning. Sverige och Vingåkersbygden behöver mer förnybar och småskaligt hållbar elproduktion. Inte mindre!

Jag förutsätter att bolagets styrelse har förmågan att se till fler aspekter än det bristfälliga beslutsunderlag. Vi behöver fortsätta utveckla Sveriges smartaste landsbygd med de småskaliga, hållbara och närproducerade möjligheter som finns i Vingåkersbygden.

 

Skulle det kommunala bolaget ändå känna att man inte vill ta sitt samhällsansvar eller bidra till att uppfylla ägarens målsättningar så borde man göra sitt yttersta för att sälja anläggningarna till någon av de seriösa aktörer som både har kompetens, erfarenhet och vilja att få moderna miljötillstånd och driva kraftverken vidare. 

 

Robert Davidsson (C)
Ordförande i Vingåkersbygden samhällsbyggnadsnämnd


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Slutet nära för vattenkraften i Vingåker – nu pågår utredning om framtiden

Slutet nära för vattenkraften i Vingåker – nu pågår utredning om framtiden

Vingåker har mest vindkraft i länet – dubbelt så stor maxeffekt som i Katrineholm

Vingåker har mest vindkraft i länet – dubbelt så stor maxeffekt som i Katrineholm

Ledare: Inte farligt mycket dyrare att köra bil i Vingåker

Inte farligt mycket dyrare att köra bil i Vingåker

Bensinpriserna slår extra hårt mot Vingåkersborna: "Förskräckligt"

Bensinpriserna slår extra hårt mot Vingåkersborna: "Förskräckligt"

Debatt: Obefintliga åtgärder från regeringen i kristider

Obefintliga åtgärder från regeringen i kristider
Visa fler