Öppna för nya sätt att sätta bo

Debatt 1 augusti 2023 15:05
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Att styra den fysiska utvecklingen av en kommun är en av politikens viktigaste uppgifter. Var och hur byggnation sker påverkar miljö, biologisk mångfald, resmönster, efterfrågan på kommunal service med mera. God fysisk planering kan också begränsa de framtida problem vi kan förvänta oss med tanke på ett allt mer förändrat klimat. 

 

Men att utveckla en kommun måste framöver handla om helt andra saker än att hela tiden ta ny mark i anspråk för exploatering och byggnation. Det handlar inte minst om att planera kommunen med utgångspunkt från de överhängande klimathot vi står inför. 

Ett sätt att göra det är att bygga mer yteffektivt och på mark som redan är tagen i anspråk. Generellt bor vi väldigt rymligt i Sverige i dag, vilket inte är resursbesparande. Därmed inte sagt att människor ska bo trångt. Det är viktigt att alla har tillgång till en ändamålsenlig bostad. 

 

Tyvärr är boendealternativen i Katrineholm begränsade och väldigt traditionella. Det handlar om villor och hyres- och bostadsrätter – i de allra flesta fall med enfamiljshushåll. Vi behöver tänka om och öppna upp för andra boendeformer. Exempel på dessa är delad bostad – boendekollektiv, bogemenskaper och kollektivhus, byggemenskaper och självbyggeri.  Men för att kunna visa på möjligheter till alternativa boendeformer behöver goda exempel lyftas fram.

Vi vill att Katrineholms kommun visar att man ser positivt på alternativa sätt att bo. För att öppna upp för alternativa boenden i Katrineholms kommun har Miljöpartiet lämnat in en motion till kommunfullmäktige där vi vill att kommunen i sitt ägardirektiv till KFAB anger att bolaget ska verka för uppförandet av alternativa boendeformer i Katrineholms kommun.

 

Många väljer i dag att minimera sin boendeyta och bygger ett Tiny House. Ett problem är att det ofta är svårt att hitta lämpliga uppställningsplatser med tillgång till gemensamma avloppslösningar, vatten och el. Vi föreslår att en uppställningsplats för Tiny House skapas i kommunen – och föreslår att detta kan ske i anslutning till ETC:s solpark.

För att öppna upp för alternativa sätt att bo är det också viktigt att kommunen lyfter fram detta i sina styrdokument. Ett exempel där det borde ske är den kommande Framtidsplan 2050 som presenteras efter sommaren.

 

Nicklas Adamsson
Kommunfullmäktig (MP), Katrineholm


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa