Kraftledningen behöver dras fram smartare

De planerade luftledningarna genom Sörmland är sämre teknik än den som är nedgrävd. Vattenfall borde valt den senare.

De planerade luftledningarna genom Sörmland är sämre teknik än den som är nedgrävd. Vattenfall borde valt den senare.

Foto: Johanna Sandgren

Debatt2022-12-18 20:20
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Omställningen av den svenska järn-, gruv- och stålindustrin är både ett affärsmässigt och politiskt projekt. Projekten, exempelvis SSAB:s anläggning i Oxelösund, ligger i linje med de klimatpolitiska målen. Men ett stort antal markägare i Sörmland offras på vägen och miljö förstörs för att modern teknik inte används. Sakägarna går nu till Mark- och miljödomstolen för att få myndigheterna att lyssna. 


Vattenfall Eldistribution har fått koncession för att bygga en mycket stor luftledning rakt genom Sörmland. Den får en stor påverkan på miljön, på oss som bor här och på de verksamheter vi bedriver. Av flera hundra sakägare längs den planerade dragningen är alla positiva till projektet Fossilfritt stål, men en klar majoritet säger nej till att få sin egendom påverkad av luftledningar. 

Eftersom det finns fungerande teknik för att gräva ner eller sjöförlägga överföringen så går det att samsas om arealen som krävs på ett helt annat sätt än vad en luftledning medger. Vi kan konstatera att kostnaden för att göra markintrång hos enskilda lant- och skogsbrukare är låg, eftersom exploatörerna väljer att rata den modernare tekniken som både innebär mindre intrång och behåller fastighetsvärdena. Markkabel är fungerande teknik i andra länder.
 

Vattenfall Eldistributions ansökan är bristfällig på flera punkter. Det är anmärkningsvärt att Energimarknadsinspektionen, som är tillståndsgivande myndighet, kan formulera ett tillståndsbeslut på ett så bristfälligt underlag. Myndighetens roll är att tillse att tillståndsgivningen ges på grundvalar som skyddar både det allmänna intresset och enskilda ägandet från omåttlig skada.
 

Beslutsprocessen för denna kraftledning har ingått i ett pilotprojekt vars syfte har varit att korta ledtiderna. Det är lovvärt att korta ledtiderna för tillståndsprocesser, men om det leder till slapphänthet, då blir denna process långt ifrån lovlig.
Det är därför som 50 sakägare samt föreningen Gräv Ner för markkabel i Södermanland lämnar in överklagan till Mark- och Miljödomstolen i Nacka. Om Vattenfall Eldistribution hade gjort grundarbetet och varit lyhörda hade sakägarna sannolikt inte överklagat.

Omställningen skall generera en miljövänlig och klimatanpassad produktion men då måste diskussioner väckas kring hur och när detta ska ske. Kostnaden att gå från gårdagens luftledning till modern markkabel bedöms vara marginell satt i relation till den totala investeringen för den nödvändiga omställningen sett i ett längre tidsperspektiv.

Det närmaste årtiondet står el-infrastrukturen inför en kraftig utbyggnad för att klara samhällets behov av energi. Det är då inte rimligt att 100 - tusentals svenskar blir överkörda av kraftbolagens och industrins iver samtidigt som myndigheter och politiker rycks med utan att utvärdera den nationella samhällsnyttan. Våra politiker har en uppgift – hur vill vi lämna över Södermanland till kommande generationer?

Gustaf Hermelin, företagsbyggare, jord-och skogsbrukare
Johan Lagerholm, agronom
Alette Sederholm, agronom
Sven Olsson, småbrukare
Sten Åfeldt, civilingenjör
Jonas Bergström, entreprenör
Henrik Malmsten, entreprenör