Dags att förbättra hemtjänsten

Debatt 8 augusti 2022 21:21
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I våras framkom att Sveriges lokalpolitiker placerar äldreomsorgen högst upp den politiska dagordningen inför kommunvalet 2022 (9/3). Det är nu dags att Katrineholms politiker tar bladet från munnen och berättar vilka åtgärder de tänkt genomföra för den kommunala hemtjänsten efter valet. 

 

Nu klassas inte längre Covid-19 som en samhällsfarlig sjukdom, men utmaningarna inom hemtjänsten består – och har till och med förvärrats enligt färska siffror från Socialstyrelsens Äldreenkät (22/6). Klyftorna vad gäller tillgänglighet och kvalitet är fortsatt stora mellan Sveriges kommuner. 

På nationell nivå har andelen äldre som tycker det är mycket eller ganska lätt att träffa en läkare tyvärr minskat från 53 procent till 45 procent sedan 2020. Bland dem som har hemtjänst framkommer att de ofta eller då och då besväras av ensamhet, vilket motsvarar en ökning med tre procentenheter jämfört med pandemiåret 2020.

 

Parallellt har kompetensen bland omsorgspersonalen minskat mellan 2013 och 2022, då andelen med adekvat kompetens minskat från 86 till 77 procent. Många uppger att de under 2022 aldrig hade möjlighet att påverka tiderna när hemtjänsten kommer till bostaden.

Hemtjänsten behöver ett lyft på både lokal och nationell nivå, men Katrineholms seniorer har inte råd att vänta. Direkta insatser för Katrineholms seniorer krävs här och nu.

 

Ett första steg är att förstärkt kompetensförsörjning som stoppar springet inom den kommunala hemtjänsten. Det ska vara attraktivt och fördelaktigt att söka sig till Katrineholms hemtjänst. Om villkoren förbättras kommer personalomsättningen minska och springet minska. 

 

Som ett stort seniorförbund vet vi att rätten till hemtjänst handlar om så mycket mer än bara hemtjänst. Det handlar om att möjliggöra en vardag och ett aktivt liv för alla Katrineholms seniorer, oavsett ålder eller funktionsförmåga.

 

Majvor Lind
SPF Seniorerna Linden

John-Erik Nyman
SPF Seniorerna Näckrosen.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa