Även kommunerna ska minska sina utsläpp

Debatt 12 augusti 2022 21:16
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I ett upprop till landets kommuner och regering/riksdag kräver 100-tals klimatorganisationer (bland annat vår) följande på grund av rådande klimatnödläge. Regering och riksdag måste besluta att:

1. I Sveriges klimatlagstiftning införa lagkrav på kommunernas arbete med att minska utsläppen. På samma sätt som länderna lämnar in sina åtaganden till Parisavtalet ska kommunerna åläggas att lämna in klimatfärdplaner med koldioxidbudgetar och planerade åtgärder till regeringen med årliga uppföljningar. Idag är det frivilligt för kommunerna att minska på utsläppen. Det håller inte. 

Vår klimatgrupp har drivit frågan om koldioxidbudget i flera år gentemot kommunledningen med insändare och träffar utan resultat hittills. Vi har nu en namninsamling med kravet att kommunen ska inför en sådan.

 

2. Ålägga kommunerna att vid offentlig upphandling samt vid markanvisning och exploatering/ ställa klimat-, miljö-, och hållbarhetskrav som villkor. Idag saknas tydligt lagstöd för kommunen att ställa eller skärpa klimatkrav på exploatörer i samband med markanvisningar. Kommunens planmonopol bör medvetet användas för att styra byggande och infrastruktur till de lösningar som är bäst för klimat och miljö. Den offentliga upphandlingen omsätter hundratals miljarder kronor årligen och är ett viktigt verktyg för att skapa efterfrågan på klimatsmarta produkter och tjänster. All upphandling behöver vara förenlig med internationella och svenska klimatkrav. Kommunerna ska också ges rätt att gå före genom extra tydliga klimatkrav i sin upphandling.

3. Ge kommunerna ökat finansiellt stöd till omställningsåtgärder. Staten behöver ta ett övergripande ansvar för att kommunerna har ekonomiska resurser till omställningen, genom t ex investeringsstöd, förmånliga lån och återbäring på vinster från naturresurser och energiproduktion inom kommunen.

4. Vi uppmanar partierna i Katrineholms kommun att trycka på sina rikspartier i dessa frågor!

 

Liselotte Elén
Anna Ridell 
Göran Svenningson
Lotta Wistrand

Aktiva i Klimatgruppen Naturskyddsföreningen Katrineholm


 
 
 
 
 
 
Läs mer!

Debatt: Majoriteten behöver lyssna – inför en koldioxidbudget!

Majoriteten behöver lyssna – inför en koldioxidbudget!

Spökbacken vill rusta upp snösystemet – nu hänger det på kommunen ✓135 000 kronor saknas

Spökbacken vill rusta upp snösystemet – nu hänger det på kommunen ✓135 000 kronor saknas
Visa fler
Ämnen du kan följa